تبلیغات
خرید اینترنتی برای ایرانیان تمامی محصولات اورجینال و دارای شماره مجوز وزارت بهداشت بوده و توسط وزارت بهداشت و درمان كنترل كیفی شده و به دست مشتری میرسد خرید پستی كرم گونه گذار، كرم روشن كننده صورت، كرم ضد چروك ،مودم همراه ، بازی ،فیلم و هزاران محصول جالب و دوست داشتنی دیگر...) ...درب منزل تحویل بگیرید و پول آن را پرداخت کنید... آسان خرید كنید آسان تحویل بگیرید ...ارائه محصولات با کیفیت بالا و بسته بندی مناسب و با کیفیت و همچنین گارانتی تعویض محصولات نشان از اهمیت رضایت مشتری در نزد ما می باشد.... شما می توانید سوالات احتمالی خود را از ما بپرسید برای مشاوره در مورد محصول مورد نظر روی خرید پستی كلیك كرده و با دادن شماره تلفن خود ، مشاوران ما با شما تماس می گیرد- پر کردن فرم به معنی خرید نهایی نیست بلکه ابتدا شما با مشاوره محصول خود صحبت میکنید ثبت رایگان سفارش شما امکان پذیر شد و شما بدون دغدغه در مورد محصول مورد نظرتان ابتدا سفارش رایگان میدهید و بعد مشاوران محصول مورد نظرتان با شما تماس می گیرند و با دادن مشاوره تخصصی و رایگان خریدی لذت بخش با احساس اطمینان خاطر به شما ارمغان می دهد.... ...

خرید اینترنتی برای ایرانیان
جستجوگردر فروشگاه ما
در كل اینترنت
در صورت آنلاین بودن واحد مشاوره روی پشتیبان كلیك نمایید در غیر اینصورت بر روی تماس با ما كلیك نمایید در عرض چند ساعت به سوال شما پاسخ داده می شود
ارسال سوال به ما تماس با ما
منو فروشگاه
jQuery UI Menu - Default functionality

آموزش 35 زبان زنده دنیا با متد پاسپورت


آموزش 35 زبان زنده دنیا با متد پاسپورت

ھﺮ زﺑﺎﻧﯽ را در دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮﯾﺪﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﺷﺮﮐﺖ النگویج اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ جواﯾﺰ ﻣﺘﻌﺪدی را از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﺘﯽﻣﺪﯾﺎ آﻣﻮزش زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻤﮑﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮی آﻣﻮزش ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ زﺑﺎن ھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، فراﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﻄﺮح ﺑﺎ ﻧﺎم بخوانید و صحبت کنید انگلیش و ...ﻧﺎم ﺧﻮد را در ردﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻗﺮار داد .

و اﻣﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار پاسپورت ..... ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮏ زﺑﺎن ﺗﺎزه ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ! اﯾﻦﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﺳﺎن دﯾﺪن، ﺷﻨﯿﺪن و ﮔﻔﺘﻦ و ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از زﺑﺎن ھﺎی زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ھﺮ ﯾﮏ از 35 زﺑﺎن ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﺧﻮد را ﻣﮫﯿﺞ و ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ و آﺳﺎن ﮐﻨﺪ
ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن آﻣﻮز ﺳﺮﯾﻌﺎ در درک ﺷﻔﺎھﯽ و ﻧﻮﺷﺘﺎری در ھﺮﯾﮏ از زﺑﺎن ھﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻟﻐﺎت و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻟﻐﺎت، آﻣﻮزش ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و در ﮐﻨﺎر آﻧﮫﺎ ﮔﺮاﻣﺮ و اﺻﻮل ﻓﺮھﻨﮕﯽ و زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زﺑﺎن ﻣﺮﺟﻊ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺘﻌﺪد و درﺧﻮاﺳﺖ از زﺑﺎن آﻣﻮز ﺑﺮای ﺗﮑﺮار ﺗﻮﺳﻂ Headset ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎرا ﺑﺸﻨﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.


ﭘﮏ آﻣﻮزﺷﯽ اموزش پاسپورت ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﯿﺴﺖ ؟


اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از 3 ﺳﯽ دی آﻣﻮزﺷﯽ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ و ﯾﮏ دی وی دی ھﺪﯾﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﺖاموزش پاسپورت ﭼﻪ زﺑﺎن ھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد؟

- اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار دارای 7 زﺑﺎن ﻣﺒﺪا ﯾﺎ زﺑﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ
زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺒﺪا اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎﻧﯽ، اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ، ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ و ھﻠﻨﺪی
زﺑﺎن ھﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﯾﺎ زﺑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻮی، آﻟﻤﺎﻧﯽ، ﺗﺮﮐﯽ ، روﺳﯽ، ﻓﺎرﺳﯽ، اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ، ھﻠﻨﺪی،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ،ﻋﺮﺑﯽ، ھﻨﺪی، ﺑﻠﻐﺎری، ﭼﯿﻨﯽ ، ژاﭘﻨﯽ،ﭼﮏ، داﻧﻤﺎرﮐﯽ، ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ، ھﺒﺮی، ﻣﺠﺎری، اﯾﺮﻟﻨﺪی، ﮐﺮه ای،ﻧﺮوژی، ﻟﮫﺴﺘﺎﻧﯽ، روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ،ﺳﻮاﺣﯿﻠﯽ، ﺳﻮﺋﺪی، ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽ، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی، اﮐﺮاﯾﻨﯽ، وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ، اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽ،اﺳﺘﻮﻧﯿﺎ ﯾﯽ و ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اموزش پاسپورت زﺑﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ ؟
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و زﺑﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ
آن دﺳﺘﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺮ ﯾﮏ از زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺒﺪا ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎﻧﯽ، اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ، ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ و ھﻠﻨﺪی آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ ﯾﮏ از 35 زﺑﺎن ﻣﻘﺼﺪ را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ در دی وی دی ھﺪﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ دو ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻦ زﺑﺎﻧﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی
6 Systran Premium و 11 پاور ترنسلیتور را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﮑﯿﺞﮐﺎﻣﻞ دﯾﮑﻨﺸﺮی ھﺎی زﺑﺎن ھﺎی زﻧﺪه دﻧﯿﺎ از ﺷﺮﮐﺖ
ﻗﺮار دادﯾﻢ
اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ھﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن درﺳﻔﺮ اﺳﺖ


ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اموزش پاسپورت ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزم ؟
ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ . ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭘﺲ از اﺟﺮای آن زﺑﺎن ﻣﺒﺪا ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ زﺑﺎن ﻣﻘﺼﺪ ﯾﺎ زﺑﺎھﻤﺎن زﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻪﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اش دارﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﻟﯿﺴﺖ 3 زﺑﺎن زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ- ﭘﺲ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻟﻐﺎت و ﻋﺒﺎرات، ﺗﻠﻔﻆ ﻟﻐﺎت و ﻋﺒﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺧﻮد را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﻠﻔﻆ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در 35اموزش پاسپورت، ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﻮاه ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ را دارﯾﺪ،ﺧﻮاه ﺑﺮای ﻣﻀﺎﻣﯿﻦﮐﺎری و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ از روی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ، اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ، ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه را ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد

دارﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﻟﯿﺴﺖ 35 زﺑﺎن زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
- ﭘﺲ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻟﻐﺎت و ﻋﺒﺎرات، ﺗﻠﻔﻆ ﻟﻐﺎت و ﻋﺒﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺧﻮد را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﻠﻔﻆ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در 35اموزش پاسپورت ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮاه ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ را دارﯾﺪ، ﺧﻮاه ﺑﺮای ﻣﻀﺎﻣﯿﻦﮐﺎری و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ از روی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ، اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ، ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه را ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد

ﭼﺮا ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ اموزش پاسپورت ﺑﺮای ﻣﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ؟
- ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ دیدن ان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞﻣﻤﮑﻦ ﻟﻐﺎت اﺻﻠﯽ ھﺮ زﺑﺎن را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﻠﻔﻆ ھﻤﺰﻣﺎن ﻟﻐﺖ و ﻣﺸﺎھﺪه ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ھﺮ ﻟﻐﺖ و ﻣﻌﻨﺎی آن در ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد
- ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت روزﻣﺮه ﺗﺼﻮﯾﺮی، ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﻤﺰﻣﺎن آن
آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮔﺮاﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﯽ و ﯾﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ
- ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﮫﺎرﺗﮫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﮔﻔﺘﺎری ھﺮ زﺑﺎن
- ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﮫﯿﺞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺎز دارد
- آﺷﻨﺎی ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ و رﺳﻮم ھﺮ ﯾﮏ از زﺑﺎن ھﺎی ﻣﻮرد ﯾﺎدﮔﯿﺮی
- ﺿﺒﻂ ﺗﻠﻔﻆ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﭙﺲ ﭘﺨﺶ آن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪه زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ودرﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ھﺎ و اﯾﺮادھﺎی ﺗﻠﻔﻈﯽ ﺷﻤﺎ
وﺟﻮد ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ! ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻟﻐﺖ و ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس موضوع ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻠﻔﻆ، ﺑﺨﺶ دﯾﮑﺸﻨﺮی ﺑﺮای ھﺮ زﺑﺎن، ﮔﺮاﻣﺮ و ﺑﺨﺶ Travel ﯾﺎﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎ
و


- ﺳﯽ دی ﺷﻤﺎره ﯾﮏ : آﻣﻮزش زﺑﺎن ھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻮی، آﻟﻤﺎﻧﯽ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ھﻠﻨﺪی، روﺳﯽ، اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ ) (، اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ ﻻﺗﯿﻦ، ژاﭘﻨﯽ و ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ
- ﺳﯽ دی ﺷﻤﺎره دو : آﻣﻮزش زﺑﺎﻧﮫﺎی ﻋﺮﺑﯽ، ﭼﯿﻨﯽ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ، ھﺒﺮی، ھﻨﺪی، ﺑﻠﻐﺎری، ﮐﺮه ای، ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽ، اﮐﺮاﯾﻨﯽ
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی،اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ
- ﺳﯽ دی ﺷﻤﺎره ﺳﻪ : آﻣﻮزش زﺑﺎﻧﮫﺎی ﺗﺮﮐﯽ، ﻓﺎرﺳﯽ، ﻓﻨﻼﻧﺪی،ﭼﮏ، ﻣﺠﺎری، اﯾﺮﻟﻨﺪی، ﻧﺮوژی، ﻟﮫﺴﺘﺎﻧﯽ، روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ،ﺳﻮاﺣﯿﻠﯽ، ﺳﻮﺋﺪی، وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ و اﺳﺘﻮﻧﯿﺎﯾﯽ
دی وی دی ھﺪﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻦ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﻄﺮح دﻧﯿﺎﺳﺖ
ھمراﺎه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ھﺎی دﯾﮑﺸﻨﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﺑﺎﻧﮫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ
-ﻧﺮم اﻓﺰار 6 سیسترن ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﻈﯿﻢﻣﺘﻦ 15 زﺑﺎن زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ
-ﻧﺮم اﻓﺰار اموزش پاسپورتﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺘﻦ 10 زﺑﺎن زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﺑﻪﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن دﯾﮑﺸﻨﺮی ھﺎی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای 25 زﺑﺎن زﻧﺪه دﻧﯿﺎ

فروشنده: عصر شاپ

قیمت: 8,000 تومان


روش خرید: برای خرید آموزش 35 زبان زنده دنیا با متد پاسپورت، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید آموزش 35 زبان زنده دنیا با متد پاسپورت

'http://shoping.shopiranian.ir/detail.php?vendors=31080007&id=24&AdsID=&ads_type=&percent='

خیلی خوب است که زبان های زنده دنیا را یاد بگیریم در این مجموعه ما به شما یاد خواهیم داد چطور به 35 زبان زنده دنیا با جدیدترین تکنیک های روز دنیا آشنا بشید و یاد بگیرید پرفروش ترین محصول ما در حال حاضر می باشد
طبقه بندی: آموزش زبان، خرید اینترنتی،
برچسب ها: آموزش 35 زبان زنده دنیا با متد پاسپورت، آموزش 35 زبان زنده دنیا، ﻧﺮم اﻓﺰار اموزش پاسپورت، روش یادگیری زبان های زنده دنیا، آموزش سریع زبان خارجه، پرفروش ترین محصول زبان،
پیشنهادات ویژه ما به شما: آموزش مکالمه زبان انگلیسی_دانشگاه کمبریج، دوره آموزشی زبان انگلیسیBBC DVD English با روشی متفاوت، آموزش زبان انگلیسی تصویری به زبان فارسی، خرید فیلم آموزش زبان انگلیسی، خرید آموزش زبان نصرت، خرید کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران، آزمون تافل استاندارد، آموزش نصرت 3، ﻧﺮم اﻓﺰار اموزش پاسپورت،
[ سه شنبه 3 بهمن 1391 ] [ 12:00 ق.ظ ] [ با مدیریت اکبری ]
نظرات
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره ما


عرضه مستقیم محصولات اورجینال و لوکس با قیمت های بسیار مناسبابتدا خرید كنید سپس كالای خود را دریافت كنید و سپس مبلغ آنرا پرداخت كنید
ارسال به تمام نقاط ایران

حتی الامکان در هنگام خرید گزینه پرداخت آنلاین (شتاب) را انتخاب کنید تا هم خرید ارزانتر و هم سفارش سریعتر ارسال شود
--------------------------
زمان رسیدن بسته به دست شما:
پست پیستاز: بین 2 تا 4 روز
پست سفارشی: بین 5 تا نهایتاً 7 روز
--------------------------
در هنگام ثبت سفارش تلفن همراه جهت هماهنگی سفارش الزامی است
--------------------------
بعد از ثبت سفارش با اعضای خانواده یا در صورت ثبت آدرس محل کار با همکاران خود جهت دریافت بسته هماهنگ کنید

آدرس اصلی شرکت:
http://www.buyiranian.ir/

تبلیغات
center>
فروشگاه اینترنتی عینک آفتابی

فروشگاه زیورالات زنانه ارزان

آکواریم جادویی

فروشگاه اینترنتی دستبند

فروشگاه اینترنتی پاوربانک ارزان

فروشگاه اینترنتی پوشاک بچگانه

فروشگاه اینترنتی ساعت مچی

فروشگاه اینترنتی اسباب بازی

فروشگاه اینترنتی لوازم جانبی موبایل

فروشگاه اینترنتی لوازم ورزشی

فروش ویژه کفش اسپورت
آمار فروشگاه
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد

فروشگاهی متناسب برای همه سلیقه ها